Vad går projektet ut på?

Syftet med projektet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de eventuella risker som finns.

Tanken är också att föreningen ska jobba systematiskt för att stärka kvaliteten hos föreningen inom en rad olika områden.

Målet är att föreningsledarna systematiskt ska arbeta igenom ett antal olika områden och därefter skapa en egen policy för de områden föreningen själv väljer.

Vad har Saxnäs GK gjort under 2016?

 • Therése Möllevi från Smålandsidrotten och Lena Petersén från Mörbylånga kommun är våra kontaktpersoner i projektet. Therése har varit med på ett av våra ordinarie styrelsemöte. Under hösten har vi även haft möte tillsammans med Therése och Lena och klubbens representanter i projektet.
 • Peter Westher är kontaktman från styrelsen och i projektgruppen inom styrelsen deltar också Katarina Svensson och Sune Carlsson. 
 • Att arbeta fram ett nytt nyttjanderättsavtal mellan klubben och banägaren är det som klubben haft sit största fokus på under året. 
 • Vi har även diskuterat en ökad samverkan med banägaren eftersom många säkerhetsaspekter hör till banägarens ansvarsområden. Utbildning i hjärtstartaren planeras för fler än banpersonalen för att fler ska vara utbildade och ska kunna hjälpa till den dagen det behövs.
 • Under hösten påbörjas arbetet med nya Mål och visioner för klubben som beräknas bli klara under 2017.
 • Klubben kommer även att delta i den årliga certifieringen i slutet av året!

Detta hände under 2015

 • 1:a steget var att vi reviderade vår medlemspolicy, inklusive drogpolicy.
 • Nästa steg var att vi inbjöd Agneta Jäverskog, från Färjestadens GoIF, till ett styrelsemöte. Detta för att lära av hur de gjort i sitt arbete med Säker och trygg förening.
 • Under hösten ser styrelsen över sin Arbetsordning för att förbättra och optimera det sätt vi arbetar på i styrelse och kommittéer. Ny arbetsordning beslutas i Januari för att kunna börja att gälla efter årsmötet i mars.
 • Vi har under hösten påbörjat en inventering av de olika styrdokument vi idag har. Det gäller såväl centralt/regionalt inom Golfförbundet och Smålands golfförbund, som lokalt i den egna klubben. Under kommande verksamhetsår planerar vi att uppdatera och komplettera klubbens olika styrdokument.
 • Det gamla nyttjanderättsavtal från 2001 som vi haft med vår banägare har sagts upp. Detta eftersom avtalet löper ut efter 15 år. Avsikten är dels att modernisera och uppdatera avtalet och dels att se över villkoren inför kommande avtalsperiod.
 • Den 7/12 kommer Saxnäs GK att, för 1:a gången, delta i en certifiering av deltagande klubbar som sker på Hotell Skansen i Färjestaden. 

Smålandsidrottens roll

Smålandsidrotten erbjuder föreningen stöd både, resurs- och idémässigt i arbetet. Konsulenterna hjälper er också att göra en utbildningsplan/inventering av utbildningsbehovet i er förening. När denna är gjord jobbar föreningen under en begränsad tid med ett eller flera av följande områden:

 • Mål & vision
 • Brandsäkerhet
 • Regler & besiktning av anläggning/lokaler
 • Utemiljön i er närhet
 • Utrustning som krävs för verksamheten
 • Hjärt & lungräddning (HLR)
 • Olycksfall/akut insjuknande
 • Föreningskunskap
 • Ledarskap -föreningskultur/klimat
 • Doping/droger/alkohol/tobak
 • Resor - Värdetransport

Du kan läsa mer om "Säker och trygg förening" på; 

Smålandsidrottens sida om säker och trygg förening