Policy (inkluderar drogpolicy) för Saxnäs GK (”Klubben”)

Allmänt

Saxnäs Golfklubb är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna, juniorer såväl som seniorer, få spela golf på såväl motionsnivå som tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för fysisk fostran, god kamratskap och ge medlemmarna en meningsfull fritid.

Klubblokal

I klubbens egen lokal ska förenings verksamhet bedrivas. Alkohol är inte tillåten i lokalen och lokalen kan inte uthyras till extern part utan klubbens ordförandes tillstånd.

Etik och Rent Spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. För en del är ändå idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och ledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt.

Hot och Våld

Klubben tillåter ingen som helst form av hot eller våld under tiden man besöker vår verksamhet.  Om det uppstår en situation ska inblandad klubbmedlem omgående ta en kontakt med klubbens ordförande för vidare handläggning.

Mobbning eller Trakasserier

Klubben tillåter ingen som helst form av mobbning eller trakasserier under tiden man besöker oss, under arrangemang som anordnas av oss eller arrangemang där vi som klubb deltar. Skulle mobbning eller trakasserier upptäckas agerar klubben med att först ta ett enskilt samtal med berörda. Därefter och utifrån dessa samtal bestämmer klubben om eventuella ytterligare åtgärder.

Varför ska vi ha en drogpolicy?

Att vara med i Saxnäs Golfklubb är mer än att bara träna och tävla. Det handlar om social gemenskap över åldersgränserna. Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta under golfens villkor. Vi har en gemensam knutpunkt och det är Saxnäs Restaurang, där även utskänkningstillstånd finns. Med alkohol inom Saxnäs Golfklubb område, kräver det en extra tanke hur vi förhåller oss till just alkohol. Idrottsledare är en viktig social förebild, där ledarens förhållningssätt till droger kan påverka barn och ungdomarnas värderingar. Det är därför viktigt att miljön omkring idrottandet så långt som möjligt är drogfri och Saxnäs Golfklubb har därför antagit följande drogpolicy:

Alkohol Tobak och Snus

Inga alkoholdrycker (spritdrycker, vin och starköl) skall förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar.

Klubben tillåter inte att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol, tobak och/eller snus inom vår verksamhet (träning, tävling eller läger). Som ungdomsledare har man ett stort ansvar som förebild för ungdomarna. Därför kräver klubben att alla ledare avstår från att använda alkohol eller vara påverkad av alkohol i samband med pågående träning, tävling och lägerverksamhet.

Narkotika och Dopningspreparat

Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt svensk lagstiftning. Vi kräver att våra medlemmar helt avstår från narkotiska preparat och dopingmedel under verksamhet bedriven i klubbens regi och på fritiden.

Åtgärder

Om vi upptäcker att någon använder droger agerar vi på följande sätt:

  1. Ledare samtalar med den aktive
  2. Ledare/styrelsemedlem samtalar med föräldrar om det gäller ungdomar.
  3. Om inte upprepade samtal med den aktive/föräldrar hjälper utesluts den aktive ur klubben

Om vi upptäcker att en ledare/klubbmedlem/förälder inte följer ovanstående riktlinjer agerar vi på följande sätt:

  1. Styrelsens ordförande pratar med den berörde personen
  2. Vid upprepade förseelser stängs ledaren av från sitt uppdrag
  3. Som sista åtgärd utesluts ledaren/klubbmedlem ur klubben.

Handlingsplan 2017-2018

Årsmötet 2017 bestämmer om hur den nya handlingsplanen ska upprättas

/Styrelsen i Saxnäs Golfklubb